Kvantitativne metode

Predmet u okviru kojeg se uče i usvajaju teorijska i praktična znanja o metodama za statističko-grafičku obradu podataka te o primjeni, konstrukciji i validaciji mjernih instrumenata za procjenu kinezioloških fenomena.


Osnovni cilj predmeta

Usvojiti potrebna teorijska i praktična znanja o metodama za analizu podataka (osnovne statističke metode i multivarijatne metode) te o konstrukciji, primjeni i evaluaciji mjernih instrumenata (kineziometrija) u području kineziologije.


Okvirni sadržaj predmeta

 • Osnovne statističke metode: pojam i podjela statističkih metoda, osnovni statistički pojmovi, postupci za uređivanje i prikazivanje podataka, deskriptivni pokazatelji, teoretske distribucije, testiranje normalnosti distribucije, standardizacija podataka, procjena intervala pouzdanosti populacijskih parametara, t-test, univarijatna analiza varijance, korelacija.
 • Multivarijatne metode: regresijska analiza, faktorske analiza, kanonička analiza, diskriminacijska analiza.
 • Osnove kineziometrije: osnovni kineziometrijski pojmovi, konstrukcija kinezioloških mjernih instrumenata, metrijske karakteristike (pouzdanost, valjanost, homogenost, osjetljivost i objektivnost).

Ustroj nastave

 • predavanja: 45 sati
 • vježbe: 45 sati
 • ukupano nastave: 90 sati

Očekivani ishodi učenja

Znanja potrebna za:

 • odabir i primjenu odgovarajućih statističkih postupaka za opis promatranih pojava (metode deskriptivne statistike);
 • odabir i primjenu odgovarajućih statističkih postupaka za testiranje postavljenih hipoteza (metode inferencijalne statistike);
 • odabir i primjenu odgovarajućih statističkih postupaka za kondenzaciju i transformaciju podataka;
 • primjenu, konstrukciju i validaciju mjernih instrumenata za procjenu kinezioloških fenomena.

Nastavne teme


Ispitni rokovi

Ispitini termini za polaganje pismenog dijela ispita:

 • 20. 11. 2023. u 17:00
 • 18. 12. 2023. u 17:00
 • 29. 01. 2024. u 09:00
 • 12. 02. 2024. u 09:00
 • 11. 03. 2024. u 17:00
 • 15. 04. 2024. u 17:00
 • 13. 05. 2024. u 17.00
 • 10. 06. 2024. u 09:00
 • 01. 07. 2024. u 09:00
 • 26. 08. 2024. u 09:00
 • 09. 09. 2024. u 09:00

Ispitni termini za usmeni dio ispita objavljuju se dan nakon provedenog pismenog dijela ispita.


Literatura


Prezentacije

Aplikacija R-STAT

Podaci za vježbu

Datoteke s podacima za statističku analizu u .CSV formatu.

 11,691 total views,  3 views today