Elementi matrične algebre 2. dio

Sadržaj teme

Računske operacije s matricama

 • trag matrice
 • norma vektora
 • normirani vektor
 • euklidska udaljenost
 • kosinus kuta između dvaju vektora
 • jednostavna linearna kombinacija
 • diferencijalno ponderirana linearna kombincija
 • ponderi
 • linearna zavisnost vektora
 • rang matrice
 • inverz matrice
 • rješavanje sustava linearnih jednadžbi u matričnom obliku
 • odnos koeficijenta korelacije i kosinusa kuta između dvaju vektora

Literatura

 708 total views,  2 views today