Regresijska analiza

Regresijska analiza – jednostavni linearni model
Regresijska analiza – višestruki linearni model

Sadržaj teme

Uvod u regresijsku analizu

 • zavisna (kriterijska) varijabla
 • nezavisna (prediktorska) varijabla
 • primjena regresijske analize u kineziologiji
 • podjela regresijskih modela
 • odabir modela jednostavne regresijske analize putem korelacijskog dijagrama

Jednostavna linearna regresijska analiza

 • jednadžba regresijskog pravca
 • metoda najmanjih kvadrata
 • regresijski koeficijent b0
 • regresijski koeficijent b1
 • prognoziranje rezultata u kriterijskoj varijabli
 • prognozirani rezultat
 • rezidualna vrijednost
 • distribucija rezidualnih vrijednosti oko regresijskog pravca
 • standardna pogreška prognoze
 • koeficijent korelacije kao mjera povezanosti prediktorske i kriterijske varijable
 • koeficijent determinacije

Višestruka linearna regresijska analiza

 • jednadžba višestruke linearne regresije
 • nestandardizirani regresijski koeficijenti
 • standardizirani regresijski koeficijenti
 • testiranje statističke značajnosti regresijskog koeficijenta
 • standardna pogreška prognoze
 • koeficijent multiple korelacije
 • koeficijent multiple determinacije
 • testiranje statističke značajnosti koeficijenta multiple korelacije

Literatura

 6,692 total views,  4 views today