Deskriptivna analiza promjena

Sadržaj teme

Deskriptivna analiza grupnih promjena

 •  varijabla razlika između dvaju stanja, odnosno varijabla promjena
 • aritmetička sredina varijable promjena
 • standardna devijacija varijable promjena
 • minimum, maksimum i raspon varijable promjena
 • korelacija varijable početnog stanja i varijable promjena
 • korelacijski dijagram varijable početnog stanja i varijable promjena 

Deskriptivna analiza individualnih promjena 

 • analiza vremenskih nizova
 • vremenski niz
 • svrha analize vremenskih nizova
 • pokazatelji dinamike s promjenjivom bazom
 • pokazatelji dinamike sa stalnom bazom
 • apsolutna stopa promjene s promjenjivom bazom
 • verižni indeks
 • relativna stopa promjene s promjenjivom bazom
 • prikaz promjena stanja kroz vrijeme putem linijskog grafikona
 • prikaz variranja apsolutne stope promjene s promjenjivom bazom kroz vrijeme
 • apsolutna stopa promjene sa stalnom bazom
 • bazni indeks
 • relativna stopa promjene sa stalnom bazom

Literatura

 1,562 total views,  1 views today