Uvod u Kvantitativne metode

Predmet Kvantitativne metode obvezni je predmet koji se predaje u fondu od 90 sati (45 sati predavanja i a 45 vježbi) u 2. semestru 1. godine sveučilišnog studija kineziologije na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Na predmetu Kvantitativne metode studenti uče i usvajaju teorijska i praktična znanja o metodama za statističko-grafičku obradu podataka prikupljenih nekim postupkom mjerenja te o primjeni, konstrukciji i validaciji mjernih instrumenata koji se koriste za procjenu raznih fenomena u području kineziologije.

Utvrđivanje zakonitosti po kojima se odvijaju prirodne i društvene pojave osnovni je cilj znanstvenih istraživanja, a za ostvarenje tog cilja znanstvenici se koriste odgovarajućim postupcima, odnosno znanstvenim metodama pomoću kojih se prikupljaju i obrađuju podaci o istraživanom problemu, odnosno, pomoću kojih se testiraju odgovarajuće hipoteza te formuliraju zakonitosti. Skup svih postupaka pomoću kojih se provode znanstvena istraživanja, odnosno rješavaju znanstveni problemi u određenom području, čini metodologiju znanstveno istraživačkog rada. Tako i kineziologija kao znanost ima svoju specifičnu metodologiju koja se naziva kineziološka metodologija.

Kineziološka metodologija predstavlja skup međusobno povezanih disciplina koje proučavaju principe i postupke mjerenja, odnosno prikupljanja i obrade podataka prikupljenih mjerenjem kao i upotrebu elektroničkih računala u rješavanju tipičnih kinezioloških problema, a to su:

  • kineziometrija – proučava probleme mjerenja, odnosno, konstrukcije i validaciju mjernih instrumenata za procjenu kinezioloških fenomena
  • kineziološka statistika – proučava metode za transformaciju prikupljenih podataka u oblik koji omogućava njihovo jasnije prikazivanje i interpretaciju i za testiranje postavljenih hipoteza
  • kineziološka informatika – proučava mogućnosti primjene elektroničkih računala za analizu podataka u kineziološkim istraživanjima kao i u ostalim područjima primijenjene kineziologije.

Upravo se te discipline na sveučilišnom studija kineziologije na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu poučavaju u okviru predmeta Kvantitativne metode.

Dakle, osnovni je cilj predmeta Kvantitativne metode upoznati studente s metodama za analizu podataka i to osnovnim statističkim i multivarijatnim metodama, zatim teorijom mjerenja, odnosno kineziometrijom koja se bavi problemima mjerenja u području kineziologije te primjenom aplikacija koje se koriste za statističko-grafičku obradu podataka u području kineziologije.

 5,218 total views,  1 views today