Kvantitativne metode

Predmet u okviru kojeg se uče i usvajaju teorijska i praktična znanja o metodama za statističko-grafičku obradu podataka te o primjeni, konstrukciji i validaciji mjernih instrumenata za procjenu kinezioloških fenomena.


Osnovni cilj predmeta

Usvojiti potrebna teorijska i praktična znanja o metodama za analizu podataka (osnovne statističke metode i multivarijatne metode) te o konstrukciji, primjeni i evaluaciji mjernih instrumenata (kineziometrija) u području kineziologije.


Okvirni sadržaj predmeta

 • Osnovne statističke metode: pojam i podjela statističkih metoda, osnovni statistički pojmovi, postupci za uređivanje i prikazivanje podataka, deskriptivni pokazatelji, teoretske distribucije, testiranje normalnosti distribucije, standardizacija podataka, procjena intervala pouzdanosti populacijskih parametara, t-test, univarijatna analiza varijance, korelacija.
 • Multivarijatne metode: regresijska analiza, faktorske analiza, kanonička analiza, diskriminacijska analiza.
 • Osnove kineziometrije: osnovni kineziometrijski pojmovi, konstrukcija kinezioloških mjernih instrumenata, metrijske karakteristike (pouzdanost, valjanost, homogenost, osjetljivost i objektivnost).

Ustroj nastave

 • predavanja: 45 sati
 • vježbe: 45 sati
 • ukupano nastave: 90 sati

Očekivani ishodi učenja

Znanja potrebna za:

 • odabir i primjenu odgovarajućih statističkih postupaka za opis promatranih pojava (metode deskriptivne statistike);
 • odabir i primjenu odgovarajućih statističkih postupaka za testiranje postavljenih hipoteza (metode inferencijalne statistike);
 • odabir i primjenu odgovarajućih statističkih postupaka za kondenzaciju i transformaciju podataka;
 • primjenu, konstrukciju i validaciju mjernih instrumenata za procjenu kinezioloških fenomena.

Nastavne teme


Ispitni rokovi

Ispitini termini za polaganje pismenog dijela ispita:

 • uskoro

Ispitni termini za usmeni dio ispita objavljuju se dan nakon provedenog pismenog dijela ispita.


Literatura


 4,313 total views,  1 views today