Univarijatna analiza varijance (ANOVA)

Sadržaj teme

  • odstupanja rezultata entiteta od aritmetičkih sredina između i unutar grupa
  • suma kvadratnih odstupanja između i unutar grupa
  • varijanca između i unutar grupa
  • F-omjer, tj. F-vrijednost
  • kritična F-vrijednost
  • broj stupnjeva slobode 
  • testiranje hipoteza

Literatura

 298 total views,  8 views today