Horvaćanski zavoj 15, 10 000 Zagreb
01/3658-731
drazan.dizdar@kif.hr

Kvantitativne metode

O predmetu

 • godina studija: 1. godina
 • semestar: 2. semestar
 • broj sati aktivne nastave: 90 
 • broj ECTS bodova 8,5

Vrsta nastavne

O nastavnicima

prof. dr. sc. Dražan Dizdar, nositelj predmeta

 • soba: 131
 • tel: 01/3658-731
 • e-mail: drazan.dizdar@kif.hr
 • konzultacije: utorkom od 9:00 do 10:30

doc. dr. sc. Darko Katović, nastavnik

 • soba: 132
 • tel: 01/3658-732
 • e-mail: darko@kif.hr
 • konzultacije: petkom od 10:00 do 11:30

Literatura

 • Dizdar, D. (2006). Kvantitativne metode. Zagreb: Kineziološki fakultet.
 • Pedišić, Ž., Dizdar, D. (2010). Priručnik za kvantitativne metode. Zagreb: Kineziološki fakultet.
 • Petz, B. (2002). Osnovne statističke metode za nematematičare. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 • Mejovšek, M. (2003). Uvod u metode znanstvenog istraţivanja u društvenim i humanističkim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Ispitni rokovi

Ispitini termini za polaganje pismenog dijela ispita:

 • 26. 11. 2018. u 16.30 sati
 • 10. 12. 2018. u 16.30 sati
 • 28. 01. 2019. u 16.30 sati
 • 11. 02. 2019. u 09.00 sati
 • 04. 03. 2019. u 16.30 sati
 • 08. 04. 2019. u 16.30 sati
 • 06. 05. 2019. u 16.30 sati
 • 17. 06. 2019. u 09.00 sati
 • 08. 07. 2019. u 09.00 sati
 • 26. 08. 2019. u 09.00 sati
 • 09. 09. 2019. u 09.00 sati

Ispitni termini za usmeni dio ispita objavljuju se dan nakon provedenog pismenog dijela ispita.

Ciljevi predmeta

Usvajanje potrebnih teorijskih i praktičnih znanja o metodama za analizu podataka (osnovne statističke metode i multivarijatne metode) te o konstrukciji, primjeni i evaluaciji mjernih instrumenata (kineziometrija) u području kineziologije.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet

Nema preduvjeta za upis.

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi

Znanja potrebna za:

 • primjenu statističkih metoda za obradu podataka koje se koriste u svim granama primijenjene kineziologije
 • primjenu, konstrukciju i validaciju mjernih instrumenata za procjenu kinezioloških fenomena
 • nastavak znanstvenog usavršavanja.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta

Znanja potrebna za:

 • odabir i primjenu odgovarajućih statističkih postupaka za opis promatranih pojava (metode deskriptivne statistike)
 • odabir i primjenu odgovarajućih statističkih postupaka za testiranje postavljenih hipoteza (metode inferencijalne statistike)
 • odabir i primjenu odgovarajućih statističkih postupaka za kondenzaciju i transformaciju podataka
 • primjenu, konstrukciju i validaciju mjernih instrumenata za procjenu kinezioloških fenomena.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Predavanja i vježbe (svaka tema se izvodi 2 školska sata, osim teme pod red. br. 23 koja se izvodi 1 nastavni sat):

 1. Pojam i podjela statističkih metoda (statistika, podjela statističkih metoda, osnovni statistički pojmovi, podatak, entitet, populacija i uzorak entiteta, vrste uzoraka entiteta, varijabla, vrste varijabli, populacija i uzorak varijabli, matrica podataka)
 2. Osnovni postupci za uređivanje i prikazivanje podataka (grupiranje i grafičko prikazivanje kvalitativnih podataka, grupiranje i grafičko prikazivanje kvantitativnih podataka
 3. Deskriptivni pokazatelji (mjere centralne tendencije – aritmetička sredina, mod, medijan, mjere varijabilnosti – totalni raspon, interkvartil, varijanca, standardna devijacija, koeficijent varijabilnosti, mjere oblika distribucije – skewness i kurtosis)
 4. Elementarni pojmovi teorije vjerojatnosti (pravilo množenja, pravilo permutacija, pravilo varijacija, pravilo kombinacija, vjerojatnost)
 5. Teoretske distribucije (uniformna distribucija, binomna distribucija, Poissonova distribucija, normalna distribucija, Studentova t-distribucija, Snedecorova F-distribucija, Hi2-distribucija, K-S test normaliteta distribucije)
 6. Transformacije podataka (rangovi, centili, z-vrijednosti, linearne transformacije podataka)
 7. Procjena aritmetičke sredine populacije (sampling distribucija, standardna pogreška aritmetičke sredine, pogreške statističkog zaključivanja)
 8. T-test (t-test za nezavisne uzorke, t-test za zavisne uzorke)
 9. Univarijatna analiza varijance
 10. Korelacija
 11. Deskriptivna analiza promjena
 12. Elementi matrične algebre (pojam vektora i matrica, vrste matrica, računske operacije s matricama, zbrajanje i oduzimanje matrica, množenje matrica, množenje matrice skalarom, hadamarovo množenje matrica, trag matrice, norma vektora, udaljenost između dva vektora, kut između dva vektra, linearna kombinacija vektora, determinanta matrice, inverz matrice, pseudoinverz matrice, ortonormirane i ortogonalne matrice, rang i linearna zavisnost matrice, rješavanje sustava linearnih jednadžbi u matričnom obliku)
 13. Regresijska analiza (jednostavna linearna regresijska analiza, višestruka regresijska analiza, testiranje značajnosti regresijskog modela)
 14. Komponentni model fakorske analize (ekstrakcija glavnih komponenata, kriteriji za odabir značajnog broja faktora, rotacije)
 15. Kanonička korelacijska analiza
 16. Multivarijatna analiza varijance i diskriminacijska analiza
 17. Osnovni kineziometrijski pojmovi (mjerenje, objekt mjerenja, predmet mjerenja, mjerni instrument, mjerilac, standardizirani postupak mjerenja, mjerne skale)
 18. Konstrukcija mjernih instrumenata (definiranje predmeta mjerenja, odabir odgovarajućeg tipa mjernog, instrumenta, izbor podražajnih situacija, standardizacija mjernog postupka, utvrđivanje metrijskih karakteristika)
 19. Metrijske karakteristike (klasični model mjerenja, pouzdanost, objektivnost)
 20. Metrijske karakteristike (homogenost, osjetljivost, faktorska valjanost, pragmatička valjanost)
 21. Neparametrijske metode (relativni rizik, apsolutni rizik, smanjenje/povećanje apsolutnog rizika, smanjenje/povećanje relativnog rizika, omjer izgleda, hi – kvadrat test za jedan uzorak, hi – kvadrat test za dva ili više nazavisnih uzoraka, McNemarov hi – kvadrat test za dva zavisna uzorka)
 22. Neparametrijske metode (Mann-Whitneyev U test, Sign test i Wilcoxonov test ekvivalentnih parova, Kruskal – Wallisov test)
 23. Neparametrijske metode (Cramerov fi koeficijent, Spearmanov koeficijent rang korelacije, Point-biserijalni koeficijent korelacije)

4,754 total views, 10 views today